Available Services

השירותים שלנו

חשבות שכר

 • ייעוץ בדיני עבודה והסכמי עבודה בקישור ישיר עם מומחים בתחום

 • עיבוד והפקת תלושי שכר במערכת ממוחשבת

 • הגשת דוחות חודשיים ושנתיים (102, 126, 856)

 • תכנון אופטימלי של מבנה השכר והתשלומים הסוציאליים

 • טיפול בפרישת עובדים ופיצויי פיטורין

 • טפול בתביעות מילואים, תאונות עבודה, דמי לידה ודמי אבטלה

 • הפקת דוחות תמחירים וניהוליים ממערכת השכר הממוחשבת

 • קשר ישיר למחשבי מס הכנסה וביטוח לאומי

 • הגשת דוחות חודשיים למס הכנסה וביטוח לאומי בשידור ישיר

הנהלת חשבונות

 • ביצוע הנהלת חשבונות למגוון רחב של עסקים בש"ח ובמט"ח

 • הכנת מאזני בוחן ודוחות ניהוליים חודשיים ורבעוניים להנהלה

 • הפקת דוחות חודשיים לרשויות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי 

 • הפקת דוחות שנתיים לכל הרשויות לרבות אשורי ניכוי מס במקור

 • בניית תקציב שנתי והשוואתו לביצוע בפועל

 • פתיחת תיקי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

 • קשר ישיר למחשבי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

 • קליטת תנועות בנק של הלקוח ישירות ממחשבי הבנקים

 • ביצוע התאמות שוטפות עם בנקים, לקוחות, ספקים ואחרים

 • הגשת דוחות חודשיים בשידור ישיר למחשבי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

ראיית חשבון

 • ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות ועמותות

 • דוחות שנתיים לשלטונות המס, לחברות ועצמאיים

 • יעוץ ותכנון מס 

 • ליווי וייצוג בפני מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי 

 • ליווי, יעוץ, הדרכה והכוונה לעסקים חדשים 

 • הקמת חברות וטיפול שוטף מול רשם החברות

 • בניית תוכניות עסקיות

 • חקירות כלכליות 

 • הגשות בקשות סיוע למשרדי ממשלה ובנקים

 • ליווי, תכנון ויעוץ פיננסי במשא ומתן עם בנקים

 • ביצוע הערכת שווי עסקים וחברות

 • גישור ופישור בסכסוכים עסקיים

 • עריכת הצהרות הון ליחידים